The Jerusalem Post (daily)

Bureau Chief: Ya’kov Katz
Tel Aviv Management Office: